Physics Materials

 • Photo of TNPSC General Science Rules Physics Study Materials

  TNPSC General Science Rules Physics Study Materials

  பொது அறிவியல் விதிகள் – நியூட்டனின் விதிகள் , நீயூட்டனின் பொது ஈர்ப்பு விதி , நியூட்டனின் குளிர்வு விதி , மிதத்தல் விதிகள்(ஆர்க்கிமிடிஸ் விதி) ,…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Electronics Physics Study Materials

  TNPSC Electronics Physics Study Materials

  மின்னோட்டவியல் – மீக்கடத்துத் திறன் , மின்சுற்று , கிர்ச்சஃப் , விதிகள் , மின்னாற்றல் மற்றும் மின்திறன் , மின்னோட்டவியலும் , ஆற்றலும் , மின்…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Light And Sound | Physics Study Materials

  TNPSC Light And Sound | Physics Study Materials

  ஒளியியல் – ஒளிமூலங்கள் , நிழல்கள் , ஆடி , லென்சின் திறன் , முப்பட்டகம் , எதிரொளிப்பு , முழுஅக எதிரொளிப்பு , ஒளியின் நிறப்பிரிகை…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Laser Physics Study Materials

  TNPSC Laser Physics Study Materials

  TNPSC Laser Physics Study Materials Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும் அரசுத் தேர்வில் எளிமையாகக் கற்க மற்றும் 100% வெற்றி பெற வேண்டுமா…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Exam Heat | Physics Study Materials

  TNPSC Exam Heat | Physics Study Materials

  வெப்பவியல் – அணுக்கரு இணைவு , வாயுவின் இயக்கவியற் கொள்கை , செல்சியஸ் அளவீட்டியிலுந்து ஃபாரன்ஹீட் அளவீட்டிற்கு மாற்றப் பயன்படும் தொடர்பு , வெப்பவியலின் அடிப்படைக் ,…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Key Physics Study Materials PDF Download

  TNPSC Key Physics Study Materials PDF Download

  விசை – ஒரு பொருளின் இயக்க நிலை – புவிஈர்ப்பு விசை , நியூட்டன் பற்றிய மூன்று விதிகள் , இயக்கத்திற்கான இரண்டாம் விதி , நியூட்டனின்…

  Read More »
 • Photo of Physics Study Materials In Tamil PDF Download | TNPSC , UPSC

  Physics Study Materials In Tamil PDF Download | TNPSC , UPSC

  Physics காந்தவியல்   முக்கிய இயற்பியல் சொற்கள் முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும் அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் முக்கிய விதிகளும் கோட்பாடுகளும் Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To…

  Read More »
 • Photo of Uses Scientific Instruments Inventors Tamil | Study Material

  Uses Scientific Instruments Inventors Tamil | Study Material

  Uses Scientific Instruments Inventors Tamil | Study Material Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும் அரசுத் தேர்வில் எளிமையாகக் கற்க மற்றும் 100%…

  Read More »
 • Photo of Important Articles And Theories | Physics Study Material

  Important Articles And Theories | Physics Study Material

  Important Articles And Theories | Study Material Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும் அரசுத் தேர்வில் எளிமையாகக் கற்க மற்றும் 100% வெற்றி…

  Read More »
 • Photo of Important Innovators And Inventors | Physics Study Material

  Important Innovators And Inventors | Physics Study Material

  Important Innovators And Inventors | Physics Study Material Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும் அரசுத் தேர்வில் எளிமையாகக் கற்க மற்றும் 100%…

  Read More »
Back to top button