Rajkumar

 • Maths MaterialsPhoto of TNPSC Compound Interest | Maths Study Materials

  TNPSC Compound Interest | Maths Study Materials

  சுருக்குதல் – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (மீ.பொ.வ.) மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம.). – விகிதம் விகிதாசாரம் – தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –…

  Read More »
 • Maths MaterialsPhoto of TNPSC Simple Interest | Maths Study Materials

  TNPSC Simple Interest | Maths Study Materials

  சுருக்குதல் – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (மீ.பொ.வ.) மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம.). – விகிதம் விகிதாசாரம் – தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –…

  Read More »
 • Maths MaterialsPhoto of TNPSC Ratios and Proportions Maths Study Materials

  TNPSC Ratios and Proportions Maths Study Materials

  சுருக்குதல் – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (மீ.பொ.வ.) மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம.). – விகிதம் விகிதாசாரம் – தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –…

  Read More »
 • Maths MaterialsPhoto of TNPSC LCM HCF Maths Study Materials

  TNPSC LCM HCF Maths Study Materials

  சுருக்குதல் – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (மீ.பொ.வ.) மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம.). – விகிதம் விகிதாசாரம் – தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –…

  Read More »
 • Maths MaterialsPhoto of TNPSC Simplification | Maths Study Materials

  TNPSC Simplification | Maths Study Materials

  சுருக்குதல் – மீப்பெறு பொதுக் காரணி (மீ.பொ.வ.) மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம.). – விகிதம் விகிதாசாரம் – தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –…

  Read More »
 • History MaterialsPhoto of TNPSC National Movement and Communal Study Materials

  TNPSC National Movement and Communal Study Materials

  வகுப்புவாதம் மற்றும் தேசப்பிரிவினை – இந்தியாவில் வகுப்புவாத வளர்ச்சியும் பிரிவினையும் , முஸ்லீம் வகுப்புவாதம் , இந்து வகுப்புவாதம் National Movement and Communal – Communal…

  Read More »
 • History MaterialsPhoto of TNPSC Revolutionary Movements | Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Revolutionary Movements | Indian National Movement Study Materials

  இந்தியா விடுதலைப் போரில் புரட்சி இயக்கங்களின் வளர்ச்சி – அரசியல் கொலைகளும் ரகசிய அமைப்புகளும் – வெளிநாட்டில் புரட்சி இயக்கங்கள் – கதார் இயக்கம் பற்றிய வரலாற்று…

  Read More »
 • History MaterialsPhoto of TNPSC Role Of Tamil Nadu In The Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Role Of Tamil Nadu In The Indian National Movement Study Materials

  இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – பாரதியார் , பி.ஆர்.அம்பேத்கர் , பகத்சிங் , வ.உ.சிதம்பரனார் , ஜவகர்லால் நேரு , காமராசர் , மகாத்மா காந்தி…

  Read More »
 • History MaterialsPhoto of TNPSC Early Uprising Against British Rule | Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Early Uprising Against British Rule | Indian National Movement Study Materials

  ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க காலப் புரட்சிகள் , பழங்குடியினர் புரட்சிகள் , விவசாயிகள் புரட்சி ,…

  Read More »
 • Economics MaterialsPhoto of TNPSC National Renaissance | Indian National Movement Study Materials

  TNPSC National Renaissance | Indian National Movement Study Materials

  இந்தியாவில் தேசிய மறுமலர்ச்சி – இந்தியாவில் தேசிய எழுச்சிக்கான காரணங்கள் , கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு , பத்திரிகைகள் National Renaissance in India –…

  Read More »
Back to top button